Regulamin - Gwiazda Południa 2017

1. Cel maratonu:

- kontynuacja rozpoczętego w 2016 roku etapowego maratonu rowerowego o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa: www.gory.MazoviaMTB.pl,
 • e-mail: biuro@MazoviaMTB.pl, tel. 533 005 212
 • tel. alarmowy podczas imprezy: 609 084 184

3.Termin, miejsce maratonu, dystanse:

Termin: 13.07-16.07.2017,

Miejsce:
13.07.2017 - Stryszawa- jazda indywidualna na czas
14.07.2017 - I etap- Stryszawa,
15.07.2017 - II etap- Zawoja,
16.07.2017 - III etap- Maków Podhalański.

Dystanse:
Pro - 40-70 km
½ Pro- 20-35 km

4. Program:
Programy zawodów dostępne na stronie www.gory.zamanagroup.pl w działach poszczególnych etapów.

5.Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem imprezy może być osoba, która ma powyżej 16 lat (rok urodzenia 2001 i starsi), która spełni poniższe warunki:
a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnieni formalności w biurze zawodów

lub

 • dokona zgłoszenia bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnieni formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:
w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę maratonu, tj. Gwiazda Południa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.
c) Podpisze oświadczenie. Oświadczenie obowiązuje na Gwiazdę Południa 2017.
- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia
d) Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
e) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

6.Opłaty:
a) pakiety startowe:
300 zł - opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna do 30 grudnia 2016
350 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna do 1 marca 2017
400 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna do 1 czerwca 2017
500 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna po 1 czerwca 2017, najpóźniej do godz. 10.00 w dniu pierwszego etapu.
b) zwrot opłat za rezygnację z wyścigu
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator zwraca opłatę startową w wysokości:
- 100% wpłaconej kwoty do dnia 01.06.2017, pomniejszonej o 100 zł. (opłata manipulacyjna - odszkodowanie z tytułu rezygnacji). Zwroty będą realizowane w ciągu 7 dni od pisemnego (e-mail) nadesłania rezygnacji z udziału w imprezie na adres7biuro@MazoviaMTB.pl
- po 01.06.2017 w przypadku rezygnacji ze startu, Organizator nie zwraca kosztów wpisowego.
c) w przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie zwraca wpisowego.
d) faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

7. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą
 • zestaw startowy (numer startowy, czip)
 • pamiątkowy T-shirt dla osób, które opłacą udział do 1 czerwca 2017 r.
 • pamiątkowy medal dla osób, które ukończyły całą Gwiazdę Południa
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
 • serwis rowerowy na każdym z etapów
 • ubezpieczenie NNW
 • bufety na trasie każdego etapu: na dystansie Pro minimum 2, Na dystansie ½ Pro minimum 1(woda, napoje izotoniczne, batony energetyczne, owoce)
 • ciepły posiłek regeneracyjny po każdym etapie
 • możliwość umycia roweru po każdym etapie
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w Gwieździe Południa
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

8. Maraton.
a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora.
b) Start do dystansów Pro i ½ Pro we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego ustalonego na podstawie wyników z jazdy indywidualnej na czas.
c) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
d) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 814) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
e) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
f) Zawodnik wycofujący się z udziału w imprezie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora w biurze zawodów lub dzwoniąc pod numer telefonu 609 084 184.
g) Zalecamy aby każdy z uczestników miał podczas maratonu telefon komórkowy z włączoną aplikację Cyklometru.

9. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do stromych i niebezpiecznych zjazdów, do wjazdu na drogi publiczne lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem na piechotę podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych).
Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

10. Kategorie.
Kategorie wiekowe na dystansach:

Dystans Pro Mężczyźni:
- kategoria GM1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsi)
- kategoria GM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria GM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria GM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria GM5- od 52 (rok urodzenia 1965 i starsi)

Dystans Pro Kobiety:
- kategoria Open

Dystans ½ Pro Mężczyźni:
- kategoria MM0- do 18 lat (rok urodzenia 1999 i młodsi)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1998- 1991)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1965- 1960)
- kategoria MM6- od 58 lat (rok urodzenia 1959 i starsi)

Dystans ½ Pro Kobiety:
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MK3- od 37 lat (rok urodzenia 1980 i starsze)
Drużyny:
- drużyna składająca się od 3 do 4 osób
Pary:
Męska
- składająca się z dwóch mężczyzn
Mix
- składająca się z mężczyzny i kobiety
Zgłoszeń do klasyfikacji drużynowej i par dokonuje się wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy:
- formularz drużynowy
- formularz par
Zawodnik/ Zawodniczka oprócz klasyfikacji indywidualnej może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji: klasyfikacji drużynowej lub klasyfikacji par.
Wypełnione formularze można przesyłać na adres biuro@MazoviaMTB.pl do dnia 1 lipca 2017 r.

11. Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja będzie przeprowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach. W klasyfikacji generalnej Gwiazdy Południa zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy opłacili udział i ukończyli wszystkie etapy rywalizacji.
Zwycięzcami indywidualnymi poszczególnych etapów w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu. Zwycięzcami indywidualnej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wszystkich etapów (wynik końcowy liczony jest jako suma czasów osiągniętych przez zawodnika na poszczególnych etapach).
Prowadzone będą dwie klasyfikacje generalne:
1. Generalna ½ Pro – dla zawodników, którzy ukończyli na wszystkich etapach dystans ½ Pro.
2. Generalna Ogólna – dla pozostałych zawodników. Zawodnik, który etapy 2 – 4 ukończył na różnych dystansach (np. etap 2 – Pro, etap 3 – Pro, etap 4 – ½ Pro), ujęty zostanie w klasyfikacji generalnej ogólnej, a jako czas ukończenia dystansu innego niż Pro, zostanie mu policzony czas ostatniego zawodnika dystansu Pro na danym etapie (osobno dla kobiet i mężczyzn).
Klasyfikacja Drużynowa
Zwycięzcami drużynowymi poszczególnych etapów zostaną drużyny, które zdobędą największą ilość punktów na danym etapie. Zwycięzcami Generalnej Klasyfikacji Drużynowej jest drużyna, która uzyska największą ilość punktów podczas czterech etapów.
Klasyfikacja Par
Zwycięzcami klasyfikacji Par (męska, mix) na poszczególnych etapach zostaną pary, które zdobędą największą ilość punktów na danym etapie. Zwycięzcami Generalnej Klasyfikacji Par (męska, mix) zostaną pary, które uzyskają największą ilość punktów podczas czterech etapów.
Na wszystkich dystansach punkty za zajęte miejsce ustala się stosując poniższy wzór:
dystans Pro:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 600
dystans ½ Pro:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500

12. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13. Trofea i nagrody.
a) Na poszczególnych etapach w każdej kategorii wiekowej na dystansach zostaną wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) W Klasyfikacji Generalnej Gwiazdy Południa dekorowane będą pierwsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej.
e) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

14. Kary.
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

15. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

16. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 15:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł.
b) Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@MazoviaMTB.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

17. Informacje dodatkowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
2015-12-06 POWRÓT
Partnerzy